Prohibitia pescuitului in anul 2010 – proiect de ordin

ORDIN

privind prohibiţia pescuitului în anul 2010

În temeiul art.12, alin.(4) şi (5), din Legea nr. 317/2009 de aprobare a Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura;

În temeiul art. 8, pct. (A), lit.e), din Hotărârea Guvernului nr.1194 /2008 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 443/2009;

În temeiul art.1 din Anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1207/2003;

În temeiul art.1 alin.(2) lit.a) – c din Regulamentul (CE) 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabila a resurselor pescăreşti în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului;

În baza Regulamentului (CE) nr. ………al Consiliului din ……..2009 de stabilire pentru anul 2010 a posibilităţilor de pescuit şi a condiţiilor aferente aplicabile pentru anumite resurse halieutice în Marea Neagră;

În temeiul art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;

În temeiul art. 5, alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului;

Având în vedere Referatul comun de aprobare nr. ……..al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi nr…… al Direcţiei Protecţia Naturii din cadrul Ministerului Mediului;

ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului emit următorul:

ORDIN:
SECŢIUNEA 1
Zone şi perioade de prohibiţie

Art.1.

(1) – Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ /sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 05 aprilie – 03 iunie inclusiv, şi în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 zile, în perioada 5 aprilie – 19 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ /sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut, în zonele inundate permanent sau temporar şi în lacul de acumulare Stânca – Costeşti, pe o durată de 100 zile, în perioada 01 aprilie- 9 iulie inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ /sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii Dunării – Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 zile, în perioada 05 aprilie – 03 iunie inclusiv.

Art. 2.

În Complexul Razim-Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial,recreativ /sportiv şi familial al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, pe o durată de 90 zile, în perioada 01aprilie – 29 iunie inclusiv.

Art. 3.

(1) – Se declară zone de refacere biologică / zone de protecţie pentru resursele acvatice vii următoarele:
a) Pe râul Prut, sectorul cuprins între baraj Stânca-Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ- sportiv care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie;
b) Dunărea Veche, între confluenţa canalului Olguţa cu Dunăre Veche şi confluenţa Dunărea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, pe o durată de 275 zile, în perioada 01 martie – 30 noiembrie inclusiv, cu excepţia pescuitului recreativ-sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie, cu eliberarea imediată în mediul acvatic natural a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
c) sectorul de pe Dunărea Veche cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 şi până la confluenţa cu canalul Sulina, Mm 8+600, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie, cu eliberarea în mediul acvatic natural a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
d) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, în tot timpul anului;
e) lacurile Erenciuc şi Zmeica în tot timpul anului;
f) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe din zonele rectificate, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie, cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
g) pe braţul Sfântu-Gheorghe, în zona km 22-25, pe o durată de 90 de zile, în perioada 15 februarie – 15 mai inclusiv;
h) pe Braţul Chilia, în zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 90 de zile, în perioada 15 februarie – 15 mai inclusiv;
i) pe Dunăre, în zonele Mm 52-57 (Isaccea) si Mm 64-80 (Grindu), pe o durată de 90 de zile, în perioada 15 februarie – 15 mai inclusiv;
j) pe Braţul Borcea, in zona km 37-47 (Fetesti), pe o durată de 77 de zile, în perioada 15 martie – 30 mai inclusiv.
k) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării;
l) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche – 2 Mai, delimitată de coordonatele:
NV: 43o47’ lat. N şi 28o35’18” long. E;
NE: 43o47’ lat. N şi 28o40’ long. E;
SV: 43o44’20” lat. N şi 28o35’18” long. E;
SE: 43o44’20” lat. N şi 28o40’ long. E;
şi a cărei limită dinspre mal este balizată.

Art. 4.

(1)- În zonele de refacere biologică / zonele de protecţie, sunt interzise:
a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice; b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii;
c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;
d) admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) activităţile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise în următoarele situaţii:
a) când pescuitul se desfăşoară în scopuri ştiinţifice sau de cercetare;
b) din considerente de prevenire a inundaţiilor.


SECŢIUNEA a 2-a
Specii şi perioade de prohibiţie

Art.5

(1) – Se interzice pescuitul comercial,recreativ/sportivşi familial a speciilor de peşti, după cum urmează:
a) ştiuca, pe o durata de 59 de zile, în perioada 1februarie – 31 martie;
b) lostriţa, păstrăvul de mare şi mihalţul, tot timpul anului;
c) păstrăvul indigen, păstrăvul fântânel şi coregonul, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie şi din 15 septembrie – 31 decembrie 2010, iar lipanul începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 mai 2010 inclusiv şi din 01 ianuarie – 31 mai 2011;
d) sturioni, în tot timpul anului, cu excepţia:
– pescuitului în scop ştiinţific;
– pescuitului reproducătorilor în stare vie în scopul realizării programelor de populare a Dunării şi dezvoltarea acvaculturii de sturioni;
(2) În apele Mării Negre se interzic:
a) pescuitul calcanului în apele comunitare, pe o durată de 46 de zile, în perioada 1 ianuarie– 15 februarie.
b) pescuitul rechinului, pe o durată de 47de zile, în perioada 15 martie – 30 aprilie inclusiv;
c) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante pe toată perioada anului;
d) pescuitul sturionilor în tot timpul anului;
e) pescuitul delfinilor în tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (Zona Economică Exclusivă).
(3) Pescuitul calcanului şi dimensiunile minime ale ochiurilor de plasă se supun dispoziţiilor Regulamentului (CE) …….al Consiliului din ……. de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a condiţiilor aferente aplicabile pentru anumite resurse halieutice în Marea Neagră.

Art. 6.

Prohibiţia pescuitului în scop comercial şi familial a scrumbiei de Dunăre se stabileşte, pe sectoare astfel:
a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 7 zile, în perioada 05 – 11 aprilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 22 zile, în perioada 11 aprilie – 2 mai inclusiv;
c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 zile, în perioada 19 aprilie – 18 mai inclusiv.

Art. 7.

Capturarea reproducătorilor de sturioni se realizează în stare vie, în următoarele zone şi perioade:
a) pe o durată de 90 zile, în perioada 15 februarie – 15 mai inclusiv, în zonele stabilite la art. 3 lit. i.
b) pe o durată de 77 zile, în perioada 15 martie – 30 mai inclusiv, în zona stabilită la art. 3 lit. j.

SECŢIUNEA a 3-a
Dispoziţii finale

Art. 8.

(1)- Caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale.
(2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării, în complexul Razim – Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, pe o durată de 183 zile, în perioada 01 aprilie – 30 septembrie, inclusiv.
(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, pe o durată de 242 de zile în perioada 1 februarie – 30 septembrie.
(4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim – Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în tot timpul anului.

Art. 9.

Dimensiunile minime ale peştilor şi altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

Art.10.

(1)- Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.

(2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” activitatea de pescuit este permisă numai dacă administratorii amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, eliberat în baza următoarelor documente:
a) facturi fiscale de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile de profil autorizate în producerea de material piscicol;
b) bilanţul financiar-contabil pentru anul 2009;
c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteelor;
d) licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
(3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte şi în prezenţa reprezentanţilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.

Art.11.

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Legii 317/2009 privind pescuitul şi acvacultura, pescuitul şi acvacultura, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.12.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului nr. 84/189/2009 privind prohibiţia pescuitului în anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr 147 din 09 martie 2009.

Art. 13

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Românie, Partea I .

Share daca ti-a placut

Poate te intereseaza si:

Daca ai de facut completari sau nu esti de acord scrie-ne