Proiect – Ordin Prohibitie 2009

ORDIN privind prohibiţia pescuitului
În temeiul prevederilor:
– art.12, alin.(4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura;
– art. 8, pct. (A), lit. e), din Hotărârea Guvernului nr.1194/2008 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură
– Hotărârii Guvernului nr. 1207/2003 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003;
– art. 7, alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr.8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
– art. alin. din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului;
– art.1, alin. (2), lit.a) – c) din Regulamentului (CE) 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabila a resurselor pescăreşti conform Politicii Comune a Pescuitului,
– Regulamentului (CE) nr. 1139/2008 al Consiliului din 10 noiembrie 2008 de stabilire pentru anul 2009 a posibilităţilor de pescuit şi a condiţiilor aferente aplicabile pentru anumite resurse halieutice în Marea Neagră,
Având în vedere Referatul comun de aprobare nr………………………, al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi nr……………………………al Direcţiei Conservarea Naturii, Biodiversitate şi Biosecuritate, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului emit următorul:
2
ORDIN
SECŢIUNEA 1
Zone şi perioade de prohibiţie

Art.1. (1) – Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în apele maritime interioare şi în apele continentale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 13 aprilie – 11 iunie inclusiv, şi în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 zile, în perioada 15 aprilie – 30 mai, cu excepţia celor prevăzute în prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul a oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca Costeşti, pe o durată de 90 de zile, în perioada 1 aprilie -30 iunie. 

Art.2. – În Complexul Razim-Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul oricăror specii de peşti şi alt vieţuitoare acvatice pe o durată de 90 de zile, în perioada 01 aprilie – 30 iunie.

Art.3. – Se declară zone de protecţie pentru resursele acvatice vii următoarele:
a) Pe râul Prut, sectorul cuprins între baraj Stânca Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ-sportiv care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie;
b) Dunărea Veche între confluenţa canalului Olguţa cu Dunărea Veche şi confluenţa Dunărea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie, cu eliberarea imediată în mediul acvatic natural a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
c) sectorul de pe Dunărea Veche cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 şi până la confluenţa cu canalul Sulina, Mm 8+600, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie, cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, în tot timpul anului;
d) lacurile Erenciuc şi Belciug, în tot timpul anului;
e) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe din zonele rectificate, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de 3 prohibiţie, cu eliberarea imediată în mediul acvatic natural a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
f) pe braţul Sfântu-Gheorghe, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 mai inclusiv, cu excepţia capturării de reproducători de sturioni în stare vie, în zona Km 22-25;
g) pe braţul Chilia, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 mai inclusiv, cu excepţia capturării de reproducători de sturioni în stare vie, în zona Km 72- 77 Pardina;
h) pe Dunăre, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 mai inclusiv, cu excepţi capturării de reproducători de sturioni în stare vie, în zonele Mm 53 – 56,5 (Isaccea) şi Mm 65-70 (Grindu);
i) pe Braţul Borcea, în perioada 15 martie – 30 mai, cu excepţia capturării de reproducători de sturioni în stare vie, î zonele Km 37–41(Stelnica) şi Km 43-47 (Feteşti).

Art. 4 (1) – În zonele de protecţie sunt interzise:
a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice;
b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa populaţiilor piscicole, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii;
c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;
d) admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) activităţile prevăzute la lit. a) – c) nu sunt
interzise în următoarele situaţii:
a) când pescuitul se desfăşoară în scopuri ştiinţifice sau de cercetare;
b) din considerente de prevenire a inundaţiilor.

Art.5 – Se declară zone cu regim de protecţie integrală pentru resursele acvatice vii din Marea Neagră următoarele:
a) zona strict protejată Sacalin – Zătoane;
b) zona strict protejată a Rezervaţiei Marine Vama Veche – 2 Mai, delimitată de coordonatele:
NV: 43°47` lat.N și 28°35`18„ long. E;
NE: 43°47` lat.N și 28°40` long. E
SV: 43°44`20„ lat.N și 28°35`18„ long. E
SE: 43°44`20„ lat.N și 28°40` long. E,
4
și a cărei limită dinspre mal este balizată.
SECŢIUNEA a 2-a
Specii şi perioade de prohibiţie

Art.6. (1) – Se interzice pescuitul anumitor specii de peşti, după cum urmează:
a) ştiucii, pe o durată de 40 de zile, în perioada 2 martie – 10 aprilie inclusiv; În perioada 11 aprilie – 11 iunie pescuitul ştiucii se poate efectua numai în scop recreativ sportiv prin utilizarea momelilor artificiale;
b) lostriţei, păstrăvului de mare şi mihalţului tot timpul anului;
c) păstrăvului indigen, păstrăvului fântânel şi al coregonului, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie şi din 15 septembrie – 31 decembrie inclusiv, iar al lipanului, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 mai inclusiv;
d) în apele Mării Negre se interzic:
1) pescuitul calcanului în Zona Economică Exclusivă pe o durată de 60 zile în perioada 15 aprilie – 15 iunie inclusiv;
2) pescuitul calcanului în marea teritorială pe o durata de 30 zile în perioada 1 mai – 30 mai inclusiv;
3) pescuitul rechinului pe o durata de 45 zile în perioada 15 martie – 30 aprilie inclusiv;
4) reţinerea la bord a femelelor gestante de rechin pe toata perioada anului;
5) pescuitul sturionilor în tot timpul anului;
6) pescuitul delfinilor în tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (Zona Economică Exclusivă);
(2) Pescuitul calcanului şi dimensiunile minime ale ochiurilor de plasă se supun dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 1139/2008 al Consiliului din 10 noiembrie 2008 de stabilire pentru anul 2009 a posibilităţilor de pescuit şi a condiţiilor aferente aplicabile pentru anumite resurse halieutice în Marea Neagră.

Art. 7 – Prohibiţia pescuitului a scrumbiei de Dunăre se stabileşte, pe sectoare astfel:
a) în Marea Neagră, pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43 pe o durată de 8 zile, în perioada 20-27 aprilie inclusiv;
5
b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43 până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 20 zile, în perioada 24 aprilie-13 mai inclusiv;
c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, Km 845,6, pe o durată de 30 zile, în perioada 28 aprilie – 27 mai inclusiv.

Art. 8 – Capturarea reproducătorilor de sturioni în stare vie se realizează:
a) începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 aprilie inclusiv, în zonele menţionate la art. 3, lit. f) – h);
b) în perioada 15 martie – 15 mai inclusiv, în zona menţionată la art.3, lit. i).

SECŢIUNEA a 3-a
Dispoziţii finale
Art. 9 – Caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor şi metodele de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale.

Art. 10 – Dimensiunile minime ale peştilor şi ale altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

Art.11 (1) – Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” unde activitatea de pescuit în amenajările piscicole este interzisă pe toată durata perioadei de prohibiţie a pescuitului.
(2) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” activitatea de pescuit este permisă numai dacă administratorii amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” eliberat în baza următoarelor documente:
a) facturi fiscale de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile de profil autorizate în producerea de material piscicol;
b) bilanţul financiar – contabil pentru anul 2008;
c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteelor;
d) licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţionale pentru Pescuit şi
Acvacultură.
6
(3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 ore înainte şi în prezenţa reprezentanţilor Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi ai Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.

Art.12 – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.13 – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi nr. 226/397/2008 privind prohibiţia pescuitului în anul 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr. 294 din 15 aprilie 2008.

Art.14 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, Ilie SÂRBU
Ministrul mediului,
Nicolae NEMIRSCHI

Share daca ti-a placut

Poate te intereseaza si:

Daca ai de facut completari sau nu esti de acord scrie-ne