PROIECT ORDIN privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ-sportiv in bazinele piscicole

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

PROIECT

 ORDIN

privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale

În temeiul prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr.199/2008;
În temeiul art. 8, lit. d) si art. 23, alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul ºi acvacultura;

În temeiul pct. c), lit. A. a art. 8 din Hotãrârea Guvernului nr. 1194/2008 privind organizarea, structura ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale pentru Pescuit ºi Acvaculturã; În temeiul art. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenþiere ºi autorizare în pescuit ºi acvaculturã;
În temeiul art. 7, alin. (7) din Hotãrârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale; Având în vedere Referatul de aprobare al Agenþiei Naþionale pentru Pescuit ºi Acvaculturã nr….

ministrul agriculturii ºi dezvoltãrii rurale emite urmãtorul

O R D I N

Art.1.
Prin pescuit în scop recreativ/sportiv se înþelege pescuitul efectuat cu undiþa ºi cu lanseta, în scop de agrement/performanþã, ca o activitate individualã ºi necomercialã.

Art.2
Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale se face în baza permisului de pescuit recreativ/sportiv nominal, eliberat de Agenþia Naþionalã pentru Pescuit ºi Acvaculturã, prin asociaþiile de pescari sportivi/cluburile de pescuit sportiv ºi federaþii legal constituite, în baza unui protocol de predare-primire.

Art.3.
În sensul prezentului ordin, termenul de „bazin piscicol natural”, are urmãtoarea semnificaþie:
-„bazin piscicol natural” – pîraiele ºi râurile de munte, colinare, de ºes, în regim natural sau ameliorat, bãlþile ºi lacurile naturale, lacurile litorale, lacurile de acumulare ºi canalele magistrale sau de navigaþie, fluviul Dunãrea cu braþele sale ºi Marea Neagrã.;

Art.4
(1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat.
(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal ºi netransmisibil.
(3) Permisul de pescuit recreativ/sportiv se elibereazã anual.

Art.5
(1) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevãzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentul ordin.
(2) Culoarea permisului de pescuit are urmãtoarea semnificaþie: 
a) roºu reprezintã permisul cu valoare integralã;
b) galben reprezintã permisul cu valoare redusa;
c) albastru reprezintã permisul gratuit.

Art.6
Calitatea de pescar sportiv este atestatã de apartenenþa la asociaþiile de pescari sportivi/ cluburile de pescuit sportiv ºi federaþiile legal constituite.

Art.7.
(1)În cadrul Agenþiei Nationale pentru Pescuit ºi Acvacultura se înfiinþeaza Registrul unic de evidenþa al asociatiilor de pescari sportivi/cluburilor de pescuit sportiv ºi federaþiilor, cu caracter administrativ.
(2) Modelul „Registrului unic de evidenþa al asociatiilor de pescari sportivi/cluburilor de pescuit sportiv ºi federaþiilor este prezentat în Anexa nr.2.
(3) Înscrierea în Registrul unic de evidenþa al asociatiilor de pescari sportivi/cluburilor de pescuit sportiv ºi federaþiilor se face în baza urmãtorelor documente:
– act constitutiv
– statut
– hotãrâre judecãtoreascã de înfiinþare
– certificat de înregistrare în Registrul asociaþiilor ºi fundaþiilor
– CIF/CUI
– regulament privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv pe zona sa de competenþã
– dovada accesului pe bazinele piscicole naturale, obþinutã de la administratorul acestora, în vederea practicãrii pescuitului recreativ-sportiv

Art.8
Asociaþiile de pescari sportivi/cluburile de pescuit sportiv ºi federaþiile au obligaþia de a nominaliza persoane care, dupã o verificare prealabilã de cãtre Agenþia Naþionalã pentru Pescuit ºi Acvaculturã, vor fi împuternicite sã constate contravenþii ºi sã încheie procese-verbale de constatare a contravenþiilor, în baza împuternicirilor date prin ordin al autoritãþii publice centrale care rãspunde de pescuit ºi acvaculturã. Procesele verbale de constatare vor fi transmise inspectorilor piscicoli regionali în vederea stabilirii sancþiunilor.

Art.9
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii ºi dezvoltãrii rurale nr. 331/2008 privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 405 din 29 mai 2008, se abrogã. Art.10. Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU
DACIAN CIOLOS

Share daca ti-a placut

Poate te intereseaza si:

Daca ai de facut completari sau nu esti de acord scrie-ne