Legea 116 din 4 mai 2006

Legea pescuitului pe timp de noapte PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

L E G E
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001
privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. – Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice
vii, pescuitul şi acvacultura, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2003, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. Alineatul (3) al articolului 16 se abrogă.
2
2. La articolul 541, litera a) va avea următorul cuprins:
„a) pescuitul recreativ/sportiv în timpul nopţii, fără a respecta
condiţiile prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 3;”
3. Litera e) a alineatului (1) al articolului 562 va avea
următorul cuprins:
„e) pescuitul electric neautorizat, pescuitul cu materiale
explozive, pescuitul cu substanţe toxice şi narcotice de orice fel,
pescuitul cu unelte de plasă monofilament, precum şi folosirea armelor
de foc în scopul omorârii peştilor sau a vieţuitoarelor acvatice;”
4. La anexa nr. 3, partea introductivă a punctului 1 va avea
următorul cuprins:
„1. Pescuitul recreativ/sportiv este permis atât în cursul zilei, cât
şi în timpul nopţii, cu respectarea următoarelor reguli:”
5. La anexa nr. 3 punctul 1, după litera c) se introduc două
litere noi, literele d) şi e), cu următorul cuprins:
„d) în timpul pescuitului recreativ/sportiv de noapte, pescarii
sportivi vor folosi o sursă de lumină care să semnalizeze prezenţa
acestora la locul de pescuit;
e) pescuitul recreativ/sportiv de noapte pe cursurile de apă sau
lacuri se va desfăşura în sectoare clar delimitate de gestionarul resursei
piscicole, împreună cu asociaţiile judeţene de pescuit sportiv.”
3
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul
(1) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
PREŞEDINTELE
SENATULUI
Bogdan Olteanu Nicolae Văcăroiu
Bucureşti, 4 mai 2006
Nr. 116

Share daca ti-a placut

Poate te intereseaza si:

Daca ai de facut completari sau nu esti de acord scrie-ne