Legea 113 din 16 septembrie 2004

de aprobare a Ordonantei de Urgenta nr. 69 din 2004 PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

L E G E

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.69/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2001
privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.69
din 16 septembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.883 din 28
septembrie 2004, cu următoarele modificări şi completări:
1. La articolul I punctul 1, litera d) a articolului 2 va avea
următorul cuprins:
„d) îmbunătăţirea condiţiilor de realizare a activităţilor de pescuit
şi acvacultură, precum şi a nivelului de trai al producătorilor.”
2
2. La articolul I, după punctul 1 se introduce un punct nou,
punctul 11, cu următorul cuprins:
„11. Litera k) a articolului 4 va avea următorul cuprins:
«k) gestionare durabilă – exploatarea resurselor acvatice vii, prin
metode şi procedee adecvate de pescuit, la un nivel care să nu aibă
consecinţe negative pe termen lung asupra biodiversităţii ecosistemelor
marine şi continentale;»”
3. La articolul I punctul 2, articolul 7 va avea următorul
cuprins:
„Art.7. – (1) Responsabilitatea privind definirea şi
implementarea strategiei şi politicii referitoare la conservarea şi
administrarea resurselor acvatice vii, existente în apele marine şi
continentale, acvacultură, organizarea pieţei produselor pescăreşti,
structurile de pescuit şi acvacultură revine autorităţii publice centrale
care răspunde de pescuit şi acvacultură.
(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi
acvacultură finanţează cheltuielile privind realizarea obiectivelor şi
acţiunilor prevăzute în strategie.”
4. La articolul I punctul 3, articolele 71, 73 şi 77 vor avea
următorul cuprins:
”Art.71. – Pentru elaborarea strategiei naţionale şi a
reglementărilor referitoare la conservarea şi managementul resurselor
acvatice vii, existente în apele marine şi continentale, acvacultură,
organizarea pieţei produselor pescăreşti, structurile de pescuit şi
acvacultură, cât şi pentru implementarea şi controlul aplicării şi
respectării acestora, se înfiinţează Agenţia Naţională pentru Pescuit şi
Acvacultură, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate
juridică, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de
pescuit şi acvacultură.”
Art.73. – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură are
următoarele atribuţii principale şi responsabilităţi:
a) elaborează strategia şi politicile necesare în domeniul
pescuitului şi acvaculturii;
3
b) coordonează şi monitorizează activitatea de pescuit şi
acvacultură;
c) stabileşte metodologia de evaluare a resurselor acvatice vii şi a
cotelor anuale admisibile de pescuit;
d) ţine Registrul unităţilor de producţie din acvacultură;
e) elaborează proiecte de reglementări privind accesul la
resursele acvatice vii;
f) coordonează şi monitorizează privatizarea societăţilor
comerciale cu profil piscicol şi concesionarea terenurilor pe care sunt
amplasate amenajările piscicole aflate în portofoliul Companiei
Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol;
g) desfăşoară activităţi de control şi inspecţie piscicolă;
h) ţine Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit;
i) colaborează cu ministerele şi organele de specialitate, cu
autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi
internaţionale implicate în activitatea de pescuit şi acvacultură;
j) emite avizul de recunoaştere pentru organizaţiile de
producători din domeniul pescuitului şi acvaculturii pe baza criteriilor
stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale;
k) îndeplineşte funcţia de autoritate de management a politicii
structurale în domeniul pescuitului şi acvaculturii;
l) reglementează piaţa produselor pescăreşti;
m) acreditează instituţiile de învăţământ şi cercetare şi asociaţiile
profesionale nonguvernamentale pentru evaluarea şi estimarea
resurselor acvatice vii;
n) organizează cursuri de formare profesională, seminarii,
conferinţe, dezbateri şi consultanţă piscicolă.
Art.77. – Salarizarea personalului din cadrul Agenţiei Naţionale
pentru Pescuit şi Acvacultură se face potrivit prevederilor legale
privind drepturile salariale şi alte drepturi ale funcţionarilor publici din
instituţiile publice de interes naţional.”
5. La articolul I, după punctul 3 se introduce un punct nou,
punctul 31, cu următorul cuprins:
„31. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
4
«Art.8. – (1) Pentru gestionarea durabilă a resurselor acvatice
vii care aparţin domeniului public al statului se înfiinţează Compania
Naţională de Administrare a Fondului Piscicol, instituţie publică cu
personalitate juridică, cu caracter financiar şi comercial, cu finanţare
extrabugetară, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde
de pescuit şi acvacultură.
(2) Sediul administrativ al Companiei Naţionale de Administrare
a Fondului Piscicol este în municipiul Bucureşti.
(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Companiei
Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol, precum şi patrimoniul
acesteia se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale.»”
6. La articolul I punctul 4, articolul 9 va avea următorul
cuprins:
„Art.9. – (1) Compania Naţională de Administrare a Fondului
Piscicol gestionează bunuri de natura celor prevăzute la art.136 alin.(3)
din Constituţie şi în Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol se
subrogă Agenţiei Domeniilor Statului în ceea ce priveşte drepturile şi
obligaţiile ce rezultă din contractele încheiate de Agenţia Domeniilor
Statului cu agenţi contractanţi ce deţin în exploatare sau în
administrare amenajări piscicole, precum şi cu cei care au încheiat
contracte de asociere în participaţiune.
(3) Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol va
încheia acte adiţionale cu agenţii contractanţi, precum şi cu cei care au
încheiat contracte de asociere în participaţiune, în termen de 30 de zile
de la preluarea contractelor prevăzute la alin.(2).
(4) Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol
preia cu titlu gratuit acţiunile pe care Agenţia Domeniilor Statului le
deţine la societăţile comerciale cu profil piscicol, terenurile pe care
sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi alte terenuri aferente
amenajărilor piscicole deţinute de Agenţia Domeniilor Statului, în
baza unui protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.
5
(5) Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol se
subrogă Administraţiei Naţionale „Apele Române” în ceea ce priveşte
drepturile şi obligaţiile ce rezultă din contractele legal încheiate cu
agenţii economici care au ca obiect de activitate pescuitul în scop
comercial sau recreativ/sportiv şi va încheia o convenţie pentru
stabilirea condiţiilor economice de colaborare.
(6) Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol este
condusă de un consiliu de administraţie format din 5 membri, numit
prin ordin al ministrului autorităţii publice centrale care răspunde de
pescuit şi acvacultură; unul dintre membrii este desemnat să
îndeplinească funcţia de preşedinte. În consiliul de administraţie este
numit şi un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice.
(7) Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie se
stabileşte prin ordinul de numire şi nu poate fi mai mare de 4 ani.
(8) Salarizarea membrilor consiliului de administraţie şi a
personalului Companiei Naţionale de Administrare a Fondului Piscicol
se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
7. La articolul I punctul 5, articolul 10 va avea următorul
cuprins:
„Art.10. – Compania Naţională de Administrare a Fondului
Piscicol are următoarele atribuţii principale:
a) aplică strategia naţională în ceea ce priveşte gestionarea
durabilă a resurselor acvatice vii;
b) privatizează societăţile comerciale cu profil piscicol şi/sau
amenajările piscicole pe care le are în portofoliu;
c) concesionează terenurile pe care sunt amplasate amenajările
piscicole din domeniul public sau privat al statului;
d) elaborează caietele de sarcini în vederea privatizării şi/sau
concesionării;
e) îndeplineşte funcţia de organism intermediar pentru
Programul operaţional sectorial pentru pescuit, prin realizarea unor
atribuţii delegate de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale, în baza unor acorduri interinstituţionale;
f) desfăşoară orice alte activităţi stabilite de autoritatea publică
centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură.”
6
8. La articolul I punctul 6, alineatul (8) al articolului 11 va
avea următorul cuprins:
„(8) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale de
Administrare a Fondului Piscicol se aprobă prin ordin al autorităţii
publice centrale care răspunde de pescuit şi acvacultură.”
9. La articolul I, după punctul 7 se introduce un punct nou,
punctul 71, cu următorul cuprins:
„71. Articolul 13 va avea următorul cuprins :
«Art.13. – Dreptul de pescuit în bazinele piscicole naturale
aparţine statului şi se atribuie de către Agenţia Naţională pentru
Pescuit şi Acvacultură, în calitate de administrator al resurselor
acvatice vii, în conformitate cu prevederile prezentei legi. »”
10. La articolul I punctul 8, articolul 132 va avea următorul
cuprins:
„Art. 132. – (1) Autorizaţia de pescuit este documentul prin care
se atribuie dreptul de pescuit în scop comercial şi/sau recreativ/sportiv
unei persoane fizice sau juridice şi conţine date referitoare la
identificarea navei/ambarcaţiunii, perioada de valabilitate, zona de
pescuit, efortul de pescuit şi cota alocată pe specii.
(2) Un ansamblu de nave/ambarcaţiuni cu aceleaşi caracteristici
şi care activează în aceeaşi zonă de pescuit va putea primi o autorizaţie
colectivă de pescuit.
(3) Autorizaţia de pescuit în scop comercial se va elibera şi în
cazul exercitării activităţii de pescuit în ape ce nu aparţin jurisdicţiei
sau suveranităţii române de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi
Acvacultură, în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale
încheiate de România.
(4) Capturarea reproducătorilor din bazinele piscicole naturale,
necesari activităţilor de reproducere artificială, se face în baza unei
autorizaţii speciale eliberate de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi
Acvacultură.”
7
11. La articolul I, după punctul 8 se introduce un punct nou,
punctul 81, cu următorul cuprins:
„81. Articolul 14 va avea următorul cuprins :
«Art.14. – Accesul la resursele acvatice vii, în vederea
practicării pescuitului în scop comercial, se atribuie în mod direct
pescarilor, persoane fizice şi/sau juridice, organizaţiilor de pescari din
domeniul pescuitului comercial, legal constituite şi recunoscute pe
baza criteriilor stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de
pescuit şi acvacultură.»”
12. La articolul I punctul 9, articolul 22 va avea următorul
cuprins:
„Art.22. – Gestionarii resurselor acvatice vii şi beneficiarii
dreptului de pescuit exercită cu personal specializat paza resurselor
acvatice vii, a exploatării acestora, controlul activităţilor de pescuit,
combaterea pescuitului ilegal, furturilor, distrugerilor şi degradărilor.”
13. La articolul I punctul 10, articolul 223 va avea următorul
cuprins:
„Art.223. – La nivelul structurilor teritoriale proprii organizarea
activităţii de pază este reglementată prin statutul gestionarilor.”
14. La articolul I punctul 13, alineatele (2) şi (3) ale
articolului 30 se abrogă.
15. La articolul I punctul 15, alineatele (5) şi (8) ale
articolului 3825 vor avea următorul cuprins:
“(5) Zonele de protecţie se aprobă de Agenţia Naţională pentru
Pescuit şi Acvacultură, la propunerea gestionarilor resurselor acvatice
vii din domeniul public.
(8) Gestionarii şi beneficiarii resurselor acvatice vii din bazinele
piscicole naturale au obligaţia să execute lucrări pentru protecţia şi
refacerea habitatelor naturale.”
8
16. La articolul I punctul 16, litera c) a articolului 551 va
avea următorul cuprins:
„c) nemarcarea uneltelor de pescuit;”
17. La articolul I punctul 18, literele e) şi g) ale alineatului (1)
al articolului 562 vor avea următorul cuprins:
„e) pescuitul electric neautorizat, pescuitul cu materiale
explozive, pescuitul cu substanţe toxice şi narcotice de orice fel,
pescuitul cu unelte de plasă monofilament în Delta Dunării, precum şi
folosirea armelor de foc în scopul omorârii peştilor sau a vieţuitoarelor
acvatice;
g) comercializarea ilegală a peştelui, icrelor şi produselor din
peşte ori deţinerea sau transportul în vederea comercializării, fără
documentele legale.”
18. La articolul I punctul 19, articolul 571 se abrogă.
19. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 611 va
avea următorul cuprins:
„Art.611. – (1) Cuantumul despăgubirilor datorate pentru pagube
cauzate resurselor acvatice vii prin infracţiuni/contravenţii se stabileşte
de experţi, se hotărăşte de instanţele judecătoreşti şi revine, după caz,
bugetului de stat şi/sau gestionarilor resurselor acvatice vii din
bazinele piscicole naturale şi/sau proprietarilor/deţinătorilor bazinelor
piscicole amenajate.”
20. La articolul I, după punctul 22 se introduc două puncte
noi, punctele 221 şi 222, cu următorul cuprins:
„221. – Articolul 79 se abrogă.
222. Punctul 2 din anexa nr.3 va avea următorul cuprins:
«2. Pescuitul în scop recreativ/sportiv în bazinele piscicole
naturale se practică de pe mal şi/sau din barcă. În timpul iernii,
9
pescuitul recreativ/sportiv se poate practica de pe gheaţă, cu excepţia
zonelor de protecţie specială a iernării peştelui.»”
21. Alineatul (2) al articolului II va avea următorul cuprins:
„(2) Prevederile alin.(2) şi (4) ale art.9 din Legea nr.192/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aduc la
îndeplinire în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii de
aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”
22. După articolul II se introduce articolul II1 cu următorul
cuprins:
„Art.II1. – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură,
instituţie publică de interes naţional care răspunde în numele statului
de elaborarea şi implementarea strategiei naţionale şi politicilor în
domeniul pescuitului şi acvaculturii, deleagă gestionarea durabilă a
resurselor acvatice vii Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta
Dunării” şi Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, pentru apele
de pe teritoriul rezervaţiei, respectiv apele de munte.”
Art.II. – (1) Dispoziţiile Legii nr.192/2001 privind resursele
acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege,
modifică în mod corespunzător prevederile Legii nr.82/1993 privind
constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Prevederile contrare prezentei legi se abrogă.
10
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul
(1) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
PREŞEDINTELE
SENATULUI
Dan Radu Ruşanu Nicolae Văcăroiu
Bucureşti, 5 mai 2005
Nr. 113

Share daca ti-a placut

Poate te intereseaza si:

Daca ai de facut completari sau nu esti de acord scrie-ne